Tehniline kirjeldus.

Üürileandja teostab enne üüripinna üleandmist üürnikule ehitus- ja ettevalmistustöid alljärgnevas mahus ja ulatuses (allpool esitatud hinnad on käibemaksuta jaehinnad):

1. Üüripinnaks valmistatakse ette ruumid, mis fikseeritaks üürilepingus.
2. Välisavatäited ja välisseinad – alumiiniumprofiilidest klaasfassaad kolmekordse klaaspaketiga.
3. Siseavatäited – klaasmetall välisuksed, siseuksed puitraamides spoonitud või MDF uksed või puidust värvitud siseuksed.
4. Mittekandvad vaheseinad – metallkarkassil kipsplaatseinad (118mm) vastavalt projektis määratletud mahus. Šahtide ja tehniliste ruumide seinad kergplokkseinad 100/150/200/250mm vastavalt projektis määratletud mahus.
5. Postid ja kandvad vaheseinad – hoone konstruktsiooni vertikaalsete kandetarinditena kasutatakse raudbetoonposte. Kandvad vaheseinad valmistatakse raudbetoonist.

1.1 Büroopinnad
Põrand: Vaipkate, hind 18 €/m2.
Sein:
Postid: Tasandatud, pahteldatud, värvitud.
Lagi: Moodulripplagi 600x600mm, T-liist (näit. ECOPHON, Harmony) ja sile kipsplaatlagi.
Erinevate laetüüpide kasutusulatus vastavalt projektis määratud mahule. Moodulripplae hind 11,5 €/m2.
Liistud: MDF
Uksed: Spoonitud puituks või laminaatkattega puituks.
1.2 Tualettruumid
Põrand: Täismass keraamiline plaat 600x600mm. Hind 15 €/m2.
Sein: Seinaplaat 150x150mm. Hind 11,5 €/m2.
Lagi: Värvitud kipsplaatlagi.
Peegel: igas tualettruumis kraanikausi kohal, vastavalt ruumi suurusele.
Sanitaartehnika: Gustavsberg Logic
1.3 Koristus- ja abiruumid
Põrand: Keraamiline plaat 100x100mm. Hind 9,5 €/m2.
Sein: Keraamiline plaat 100x100mm. Hind 9,5 €/m2.
Lagi: Kipsplaadiga kaetud lagi
1.4 Parkla
Põrand: Kaetud pinnakõvendiga (näit. Mastertop).
Sein: Betooni kaitsevõõp.
Lagi: Betoon.
Uksed: Soojustatud tõstvärav.
Muu: Parkimiskohad märgistatud joontega põrandal.

Märkused:
1) Esitatud hinnad on materjalide ühikhinded, mis sisaldavad materjalide maksumust ja ei sisalda töö maksumust.
2) Esitatud hinnad on jaehinnad, millele lisandub käibemaks.

2. Küttesüsteem

Hoone soojavarustuse allikaks on kaugkütte soojussõlm. Soojusega varustatakse järgmisi hoones asuvaid alasüsteeme:
- hoone radiaatorküte;
- põrandaküte
- hoone ventilatsiooni- ja õhkküttesüsteemi soojusvahetid;
- tarbevee soojendamine;

Hoonesse on põhiosas kavandatud radiaator/konvektorküte. 0-korrusel asuvat parklat köetakse ventilatsioonisüsteemi abil. Esimese korruse äripindadel on põrandaküte.

Radiaator-/konvektorkütte soojusväljastuse reguleerimine toimub büroo-, äri- ja toitlustusruumides kütte/jahutuse ruumikontrollerite ning elektriajamiga ventiilide abil. Muudes üldkasutatavates ruumides isetoimsete termostaatventiilide abil.
1.korruse peasissepääsu tamburisse on kavandatud soojaõhukardinad.

3. Ventilatsioon

Äri- ja büroopindade ventilatsioon on lahendatud mehaaniliste sissepuhke- ja väljatõmbesüsteemidega. Õhuvahetus on kavandatud vastavalt standarditele EVS 845-1:2004, EVS 845-2:2004 ja EVS 845-3:2004, mille kohaselt tagatakse õhuvahetus bürooruumides 1,5 l/s põrandapinna 1m2 kohta, nõupidamiste ruumides vähemalt 4,3 l/s põrandapinna 1m2 kohta (süsteemiautomaatika tagab vajalikud õhukogused inimeste arvust ja õhus sisalduva CO2 kontsentratsioonist sõltuvalt) äripindade ruumides vähemalt 2,5 l/s põrandapinna 1m2 kohta. Suitsetamisruume hoones ettenähtud ei ole.
Hoone ventilatsioonisüsteemid on kavandatud selliselt, et nende töö toimub vastavalt ruumide kasutuskoormusele ning samas on pidevalt tagatud nõuetekohased sisekliima parameetrid.

4. Jahutus

Hoonet külmaga varustav jaam, mis koosneb ühest või kahest külmamasinast, mis paigaldatakse hoone keldrikorruse tehnilisse ruumi või katusele.
1.korrusel asuvate äripindade jahutus on kavandatud ventilatsiooniõhuga ning lae „fancoilidega“.
Jahutuse väljundvõimsuse reguleerimine on kavandatud ruumikohaselt. Kütte/jahutuse ruumikontrollerite poolt juhitavate elektriliste toimeventiilide ning “fancoilide” juhtimise abil.

Taotluslikud siseõhutemperatuurid:

Trepikojad/koridorid: suvel mittekontrollitav talvel +20 +/- 2,0
Tualettruumid: suvel mittekontrollitav talvel +20 +/- 2,0
Bürooruumid: suvel +24 +/- 1,5 talvel +20 +/- 2,0
1.korruse äripinnad: suvel +23 +/- 2,0 talvel +19 +/- 3,0
Keldrikorruse parkla: suvel mittekontrollitav talvel +5

5. Veevarustus, kanalisatsioon

Veevarustuse allikaks on AS Tallinna Vesi tänavatorustik.
Hoonel on üks peaveemõõdusõlm ning alltarbimise mõõtmise sõlmed igale eraldiseisvale äri- ja büroopinnale.
Hoonesse on kavandatud kogu hoonet kattev tuletõrjevesikute süsteem. Hoone parklakorrusele on ette nähtud sprinklertulekustutus.
Reoveed juhitakse AS Tallinna Vesi tänavatorustikesse.

6. Automaatika

Hoone KVVKJ (kütte-, ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni-, jahutus-) süsteemide tööd juhivad lokaalsed juhtimiskeskused, mis on ühendatud hoone halduse keskarvutiga.

7. Elektrivarustus

Üüripinna jaotuskilp ja katkematu toiteallika paigaldamise võimalus.
Iga üüripind varustatakse jaotuskilbiga, mis paikneb eraldi ruumis koos nõrkvooluseadmete rack-kapi ja võimaliku UPS-seadmega. Äri- ja büroopindade kassade, serverite, arvutite jms toiteks on ette nähtud katkematu toite allikate UPS-ide paigaldamise võimalus. Selleks on iga äri- ja büroopinna jaotuskilpides loodud sektsioonid, kuhu saab ühendada UPS seadme. UPS-id ei kuulu üüripinna standardlahenduse hulka.

Elektriarvestussüsteem

Igale üüripinnale paigaldatakse elektrienergia arvesti. Äri- ja büroopindade arvestid paiknevad korrustel korrusekilbis. Elektrienergia arvestid on varustatud lokaalse juhtvõrgu lugemisseadmega, mis võimaldab hoone haldajal näitusid tsentraalselt keskarvutist lugeda. Kõik arvestid on kahetariifsed.

Töökohtade elektrivarustus

Kontorites ja rendipindadel kasutatakse pistikupesade kaabliteedeks paigalduskarbikuid, mille tugev- ja nõrkvoolu osad on eraldatud vaheseinaga.
Äri- ja büroopindadel on igale töökohale ette nähtud 4+2 pistikupesa, neist 2 ühendatuna UPS-toite võimalusega. Sekretäride töökohtadel ja nõupidamiste ruumides on 6+2 pistikupesa. Koristamiseks vajalikud pistikupesad on ette nähtud üksikute ruumide valgustuslülitite alla ja koridoridesse ca 10m vahemaaga.

Valgustus

Valgustussüsteemide projekteerimise aluseks on võetud EVS-EN 12464-1:2003 “Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus”, millega on määratud järgmiste ruumide valgustehnilised parameetrid:

Ruum Keskmine valgustus- tihedus Em (lx) UGR Värviedastus Ra
Koridorid 100 28 80
Trepikojad 150 25 80
WC 200 25 80
Tehnilised ruumid 200 25 80
Büroopinnad 500 19 80
Äripind (üldvalgustus) 300 22 80

Kasutatakse põhiliselt madalrõhu-luminofoor- või kompaktlampide ja kompensatsiooni-seadmetega valgusteid.
Üldvalgustitena kasutatakse kontorites vähehelenduva optikaga valgusteid, ladudes, tehnilistes ruumides kinniseid (kupliga) valgusteid.
Valgustuse pulsatsioonist (värelusest) tingitud tervist kahjustava mõju vähendamise eesmärgil on alaliste töökohtadega ruumidesse ette nähtud elektroonsete liiteseadmetega madalrõhulampidega valgustid.

8. Nõrkvoolusüsteemid

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)
ATS integreeritakse hoonekompleksi ühtsesse elektroonsesse valve- ja jälgimissüsteemi. ATS teostatakse nii, et see avastaks kontrollitaval alal algava tulekahju võimalikult varajases staadiumis ja annaks sellest teate avastamispiirkonna äranäitamisega ning avastaks süsteemi tööd ohustavad rikked, andes nendest rikketeate.
Kõik hoone ruumid (v.a. normdokumentides toodud erijuhud) varustatakse tulekahjuanduritega. Peamiselt kasutatakse hoone korrustel optilisi suitsuandureid. Ruumides, kus suitsuandurite kasutamine ei ole otstarbekas või võimalik kasutatakse temperatuuriandureid või eritüüpi tulekahjuandureid.

Sidepaigaldised
Büroopindadele teostatakse ühildatud telefoni-ja arvutivõrk ehk andmesidevõrk. Võrk teostatakse vastavalt cat.6 tingimustele keskpunktiga vastava büroopinna jaotla kasutades RJ45 cat.6 liideseid ja paneele. Igale töökohale paigaldatakse abonentpesadena arvuti- ja telefoniside jaoks üks kahekohaline 2xRJ45 pistikupesa. Sekretäri töökohtadele nähakse ette töökoha sidevarustus topeltmahus (2x2xRJ45). Nõupidamisteruumidesse nähakse ette ühe töökoha varustus. Töökoha abonentpesad paigaldatakse reeglina karbikusse.
Televisiooni vastuvõtu punktid lahendatakse peamiselt nõupidamis- ja puhkeruumides.

Seadmed
Nõrk- ja tugevvoolu aktiivseadmed paigaldab ja ostab Üürnik.

9. Muu varustus

Büroo- ja äripindade tarvis paigaldatakse hoone sissepääsu juurde A3 formaadis roostevabast terasest postkastid.
Büroo- ja äripinna üürija hangib ise kogu üüripinna sisustuse (mööbel jms.) ja varustuse, sh miniköögid.
Hoone fassaadide pesemiseks paigaldatakse katusele pollarid, mille külge on võimalik kinnitada fassaadide pesemiseks vajalikud riputustrossid vms.